Lichtenwedstrijd: wedstrijdregels

Artikel 1: Principe

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de optionele wedstrijd om de prijzen vermeld in artikel 5 te winnen. (hierna de "Lichtenwedstrijd").

Deze Lichtenwedstrijd wordt georganiseerd door TVH Parts NV, met maatschappelijke zetel in Brabantstraat 15, 8790 Waregem, België (hierna de "Organisator").

Door deel te nemen aan de Lichtenwedstrijd, aanvaardt de Deelnemer (zoals hierna gedefinieerd) zonder voorbehoud of beperking alle bepalingen uit dit wedstrijdreglement en de beslissingen van de Organisator.

Artikel 2: Wie kan deelnemen?

Deelname aan de Lichtenwedstrijd met aankoopverplichting is exclusief voorbehouden voor organisaties met een BTW-nummer; behoudens diegene die gevestigd zijn in Turkije, Zweden of in Noord- of Zuid-Amerika. (hierna de "Deelnemer").

De natuurlijke persoon die de bestelling plaatst, komt niet persoonlijk in aanmerking voor een prijs.

Artikel 3: Deelnemingsmodaliteiten

De Deelnemer ontvangt een "ticket"/"kans" om deel te nemen aan de Lichtenwedstrijd (hierna een "Ticket"), als de Deelnemer:

 • zich inschrijft op de website [*], 
 • de kennisvraag correct beantwoordt, en
 • de schiftingsvraag invult.

Om geldig in te schrijven moet de Deelnemer volgende gegevens invullen: aanspreektitel, naam, voornaam, bedrijfsnaam, BTW-nummer, functie, geregistreerd adres van het bedrijf, postcode, gemeente, land, telefoon, e-mail en taal.

In het licht van de mogelijke prijs dient de Deelnemer bij zijn inschrijving tevens het aantal personen/werknemers op te geven dat actief/werkzaam is bij de Deelnemer (= het aantal personen dat zou "profiteren" van de prijs).

De Deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens en informatie correct, up-to-date en volledig zijn.

Elke onvolledige deelname en elke deelname die niet via de vermelde website werd ingediend, wordt nietig en zonder gevolg verklaard.

De activatie van het Ticket (en de effectieve deelname aan de Lichtenwedstrijd) gebeurt door de aankoop van lichten uit een van de volgende categorieën: 2110100 Achterlicht - 2110200 Voorlicht - 2110101 Knipperlicht - 2110202 Markeringslicht - 2110900 Nummerplaatverlichting - 
2110201 Werklicht - 2111200 Lichtbalk - 2111100 Ledstriplicht - 2110203 Projectiewaarschuwingslicht - 2110300 Zwaai-/flitslicht; via de webwinkel MyTotalSource of telefonisch via de verkoopdienst van de Organisator voor een totale waarde van ten minste TWEEHONDERD EURO (€ 200,00) excl. BTW over de duur van de Lichtenwedstrijd (zoals vermeld in art. 4).

Iedere Deelnemer kan slechts één (1) Ticket verkrijgen en desgevallend activeren. 

Deelnemers die in de loop van de Lichtenwedstrijd (zoals vermeld in art. 4) lichten hebben gekocht (uit de categorieën zoals hierboven genoemd) voor een bedrag:

 • meer dan VIJFHONDERD EURO (€ 500,00*) excl. BTW hebben besteed, maken kans op een prijs uit categorie 1, 2 en 3; deze deelnemer heeft dus drie (3) kansen om een prijs te winnen. (te beginnen met categorie 3, zijnde de categorie van de hoofdprijs)
 • meer dan VIERHONDERD EURO (€ 400,00) excl. BTW maar minder dan VIJFHONDERD EURO (€ 500,00*) excl. BTW hebben besteed, maken kans op een prijs uit categorie 1 en 2; deze deelnemer heeft dus twee (2) kansen om een prijs te winnen. (te beginnen met categorie 2, zijnde de categorie van de tweede prijs)
 • meer dan TWEEHONDERD EURO (€ 200,00) excl. BTW maar minder dan VIERHONDERD EURO (€ 400,00*) excl. BTW hebben besteed, maken enkel kans op een prijs uit categorie 1; deze deelnemer heeft dus slechts één (1) kans om een prijs te winnen.

* Of deze bedragen omgerekend naar een van de volgende valuta's: GBP, ZAR, PLN, RUB, USD, AUD, NZD, MYR, SGD (totaal bedrag exclusief BTW) - 5/01/2021

In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw, behoudt de Organisator zich het recht voor om de betrokken Deelnemer uit te sluiten van de Lichtenwedstrijd.

Artikel 4: Termijn

De Lichtenwedstrijd begint op maandag 1 februari 2021 om 00:00 uur en eindigt op vrijdag 30 april 2021 om 24:00 uur. (CET / GMT+1)

Zowel het bekomen van een Ticket als de activatie ervan dienen te gebeuren binnen deze termijn.

Artikel 5: De Prijs

De Deelnemers die hun Ticket hebben geactiveerd maken kans op één van de volgende prijzen:

 • Categorie 1 – "feest met één ster": Voucher voor een feest à rato van VIJFTIEN EURO (€ 15,00*) excl. BTW per persoon met als totaal maximumbedrag voor het "eensterren"feest DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 1500,00*) excl. BTW
 • Categorie 2 – "feest met twee sterren": Voucher voor een feest à rato van VIJFENTWINTIG EURO (€ 25,00*) excl. BTW per persoon met als totaal maximumbedrag voor het "tweesterren"feest DRIEDUIZEND EURO (€ 3000,00*) excl. BTW
 • Categorie 3 – "feest met drie sterren": Voucher voor een feest à rato van VIJFENVEERTIG EURO (€ 45,00*) excl. BTW per persoon met als totaal maximumbedrag voor het "driesterren"feest ZESDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 6500,00*) excl. BTW

* Of deze bedragen omgerekend naar een van de volgende valuta's: GBP, ZAR, PLN, RUB, USD, AUD, NZD, MYR, SGD (totaal bedrag exclusief BTW) - 5/01/2021

Algemene voorwaarden/beperkingen met betrekking tot de prijs:

 • Een Deelnemer kan maximum één prijs winnen met deze Lichtenwedstrijd.
 • De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild in geschenken/geld of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.
 • Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar van de Lichtenwedstrijd en is dus niet overdraagbaar (met inbegrip van enige verkoop) aan andere personen.
 • Elke toegekende prijs is geldig voor een periode van één (1) jaar vanaf 1 mei 2021. Na de datum van 30 april 2022 vervalt de gewonnen prijs; deze kan dus niet meer worden opgeëist bij de Organisator. Opmerking: de vervaldatum zal worden opgeschort in overeenstemming met eventuele lokale, regionale of nationale overheidsbeperkingen die voorkomen dat de prijs wordt opgeëist en geconsumeerd als gevolg van de door COVID-19 veroorzaakte pandemie.

Speciale voorwaarden/beperkingen met betrekking tot de prijs:

 • Bij de organisatie van de prijs/het feest mogen geen alcohol, drugs of andere verboden middelen worden besteld
 • De prijs/het feest moet plaatsvinden in een professionele setting/omgeving en kan dus niet bestaan uit een horeca-evenement
 • Het in het deelnameformulier vermelde geregistreerde adres is de plaats waar het feest zal plaatsvinden (tenzij in onderling overleg anders wordt overeengekomen)
 • Het feest is beperkt tot de werknemers die zich op het in het deelnemingsformulier vermelde adres bevinden of daar actief zijn
 • De Organisator is gerechtigd het aantal werknemers (vermeld in het deelnameformulier) van de winnende Deelnemer te controleren

Overhandiging van de prijs/"Organisatie van het Feest":

 • Iedere winnaar zal door de Organisator worden gecontacteerd (per mail of telefonisch) om af te spreken hoe en wanneer de prijs zal worden overhandigd/georganiseerd. Opmerking: alle regelingen in verband met de overdracht van de prijs moeten in overeenstemming zijn met alle lokale, regionale en nationale overheidsvoorschriften in het licht van de door COVID-19 veroorzaakte pandemie.
 • De Organisator en de winnende Deelnemer maken afspraken over de keuze van de 'cateraar/foodtruck/slager/etc.' en de samenstelling van het pakket binnen de waarde van de gewonnen prijs
 • De Organisator plaatst vervolgens de bestelling voor het feest bij de gekozen cateraar/.... en geeft duidelijke instructies over het soort informatie dat op de desbetreffende factuur van de 'cateraar/foodtruck/slager/etc.' moet worden vermeld
 • De factuur van de 'cateraar/foodtruck/slager/etc.' met betrekking tot het feest wordt geadresseerd aan en betaald door de Organisator

Op verzoek kan de Organisator de gekozen cateraar voorzien van TVH-promomateriaal (bijv. TVH-vlaggen, TVH-servetten, enz.)

Artikel 6: Bepaling en bekendmaking van winnaars

In totaal zullen er drie (3) winnaars zijn. 

{2}Een winnaar is een Deelnemer die, binnen de termijn vermeld in artikel 4, cumulatief voldoet aan alle voorwaarden van de Lichtenwedstrijd, zijnde:

 • De Deelnemer moet correct ingeschreven zijn op de webpagina van de Lichtenwedstrijd door zijn/haar gegevens en de gevraagde verplichte informatie in te vullen.
 • De Deelnemer moet correct en zo snel mogelijk geantwoord hebben op de kennisvraag, en de schiftingsvraag correct beantwoord hebben. 
 • De Deelnemer heeft lichten aangekocht uit een van de volgende categorieën: 2110100 Achterlicht - 2110200 Voorlicht - 2110101 Knipperlicht - 2110202 Markeringslicht - 2110900 Nummerplaatverlichting - 2110201 Werklicht (ook bekend als werklampen) - 2111200 Lichtbalk - 2111100 Ledstriplicht - 2110203 Projectiewaarschuwingslicht - 2110300 Zwaai-/flitslicht; via de webwinkel MyTotalSource of telefonisch via de verkoopdienst van de Organisator voor een totale waarde van ten minste TWEEHONDERD EURO (€ 200,00) excl. BTW over de duur van de Lichtenwedstrijd (zoals vermeld in art. 4)

Als niemand de schiftingsvraag correct heeft beantwoord, zijn de 3 (of de resterende) winnaars de Deelnemers die de kennisvraag correct beantwoord hebben en van wie hun antwoord op de schiftingsvraag het dichtst bij het juiste antwoord ligt. 

De winnaar wordt in alle gevallen aangewezen rekening houdend met het totale aantal aangeschafte lichten; vandaar het aantal kansen om een prijs te winnen en de categorie waarin een prijs te winnen is. (zie artikel 3) 

Werkingsmechanisme van de benoeming van de drie winnaars: eerste benoeming winnaar prijs categorie 3, tweede benoeming winnaar prijs categorie 2 en ten slotte benoeming winnaar prijs categorie 1.

Bij een eventuele ex aequo, zal de Deelnemer die het hoogste aantal lichten heeft gekocht binnen de termijn vermeld in artikel 4, de winnaar zijn.

De winnaars zullen uiterlijk tegen 14 mei 2012 persoonlijk per e-mail of telefonisch gecontacteerd worden door de Organisator. De winnaars zullen desgevallend tevens worden bekendgemaakt via de Facebook- en LinkedIn-pagina van de Organisator.

De uitslag van de Lichtenwedstrijd is bindend en onherroepelijk. De beslissing tot aanduiding van winnaars is derhalve definitief en kan niet worden aangevochten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

De Organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor: 

 • het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de Deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf.
 • mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan de Lichtenwedstrijd.
 • eventuele gebreken van de post en/of koerierbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies).
 • enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.
 • gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs.

De Organisator stelt alles in het werk om de toegang tot de website en tot de Lichtenwedstrijd op elk ogenblik mogelijk te maken. De Organisator kan op elk ogenblik, meer bepaald omwille van technische redenen, updates en onderhoud, de toegang tot de website en de Lichtenwedstrijd onderbreken. Het bedrijf kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor deze onderbrekingen en hun gevolgen.

Artikel 8: Reglementswijzigingen

De Organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de Lichtenwedstrijd of het verloop ervan op elk ogenblik te wijzigen, op te schorten of in te trekken indien hij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van de Organisators wil dit rechtvaardigen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkoming ten aanzien van de Deelnemers.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die per mail meegedeeld worden aan de Deelnemers.

Artikel 9: Toepasselijk recht & betwistingen

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht.

De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de Lichtenwedstrijd. Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de Organisator.

Artikel 10: Privacy

Alle persoonlijke gegevens die de Deelnemers meedelen naar aanleiding of in het kader van de Lichtenwedstrijd worden opgeslagen in een door de Organisator beheerd databestand. Deze persoonsgegevens van de Deelnemers worden dus door de Organisator verwerkt.

Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR. De Organisator wenst het privéleven van de Deelnemer te waarborgen met inachtneming van alle wettelijke of andere bepalingen op het vlak van bescherming van het privéleven.

Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat, indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen (zoals YouTube, Facebook …), alsook de website en online kanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de Lichtenwedstrijd.

Deze gegevens kunnen eveneens gebruikt worden voor promotionele acties of kortingen, voor informatie en voor studies.

U kunt op elk ogenblik de door de Organisator verwerkte persoonsgegevens raadplegen, er alle nodige verbeteringen aan laten aanbrengen of de Organisator kosteloos vragen ze uit haar bestanden te verwijderen of de verkregen informatie in haar geheel of gedeeltelijk niet aan derden mee te delen.

Artikel 11: Contact

Bij vragen, problemen of betwistingen in verband met de Lichtenwedstrijd kan een e-mail gestuurd worden naar win@tvh.com.

Kunnen wij je helpen?

Indien je vragen hebt, gelieve het formulier in te vullen.