Gedragscode

Inleiding

TVH Parts Holding NV staat wereldwijd bekend als een integere onderneming die op een verantwoordelijke manier wordt geleid, met aandacht voor teamwerk, uitstekende prestaties en een grote betrokkenheid.

Die decennialang opgebouwde reputatie, die elke dag nog wordt versterkt, bezorgt TVH Parts Holding NV een heel aparte plaats bij klanten, zakenpartners, werknemers en andere stakeholders. Al wie bij TVH betrokken is, deelt de verantwoordelijkheid om deze reputatie te beschermen en veilig te stellen.

Deze Gedragscode is daarvoor van essentieel belang. Alles waarin TVH Group gelooft, wordt erin beschreven en geïllustreerd. Ze bevat de wereldwijde normen die moeten worden nageleefd door iedereen die TVH vertegenwoordigt.

Wij stellen het op prijs dat je de Gedragscode leest, correct interpreteert en regelmatig raadpleegt. Samen dragen wij de verantwoordelijkheid om de reputatie van TVH Parts Holding NV te ondersteunen en altijd het juiste te doen.

In naam van de familie:

Paul Thermote - Pascal Vanhalst - Bernard Demeester - Ann Thermote - Els Thermote

In naam van de andere leden van het bestuur:

Dominiek Valcke
Mark Oosterlinck
CEO
CFO

1. Algemene principes

TVH Parts Holding NV dient de wetten en voorschriften na te leven van elk land waarin het actief is en tegelijk zoveel mogelijk rekening te houden met de lokale culturele tradities en sociale gewoonten. Als wereldwijde speler is TVH Parts Holding NV ervan overtuigd dat het mondiaal moet denken en lokaal handelen.

Bij het selecteren van zijn zakenpartners geeft TVH Parts Holding NV de voorkeur aan partners die sterke waarden hanteren en zich ertoe verbinden om de principes van deze Gedragscode na te leven.

2. Accurate boekhouding en rapporten

Over financiële transacties dient te worden gerapporteerd in overeenstemming met algemeen aanvaarde boekhoudpraktijken. Boekhouding en rapporten dienen op een correcte, niet-misleidende manier de zakelijke transacties en activa te weerspiegelen.

3. Vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie beschermen

Al wie TVH Parts Holding NV vertegenwoordigt kan te maken krijgen met vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie. Deze informatie omvat intellectuele eigendom, commerciële en financiële informatie, zakelijke prognoses en plannen, overnamestrategieën en andere informatie die nuttig kan zijn voor concurrenten of die TVH Parts Holding NV schade kan toebrengen als ze openbaar wordt gemaakt.

Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming van TVH Parts Holding NV vertrouwelijke informatie rechtstreeks of onrechtstreeks mee te delen aan om het even welke persoon of organisatie. Hetzelfde geldt voor het gebruik van vertrouwelijke informatie voor doeleinden die niet rechtstreeks in verband staan met het zakendoen of de activiteiten van TVH.

Al wie TVH Parts Holding NV vertegenwoordigt, dient op sociale media en andere publieke forums voorzichtig te zijn en uitsluitend publiek verkrijgbare informatie te delen en bij het afleggen van verklaringen over TVH Parts Holding NV gezond verstand en discretie te gebruiken, zoals vereist door de kernwaarden, deze Gedragscode en andere
beleidsmaatregelen van de onderneming.

4. Eigendom, activa en middelen van het bedrijf

Eigendom, activa en middelen van TVH Parts Holding NV mogen alleen voor ondernemingsdoelstellingen worden gebruikt. 

Er dient op een verantwoordelijke en professionele manier te worden omgesprongen met de toegang tot en het gebruik van ondernemingstechnologie, zoals internet, netwerken, computers en e-mailsystemen, zoals vereist door de Gedragscode en andere beleidsmaatregelen van de onderneming.

5. Geschenken en andere betalingen

Al wie TVH Parts Holding NV vertegenwoordigt, mag klanten, potentiële klanten, leveranciers, consultants, overheden of vertegenwoordigers van overheden geen geschenken of gunsten van meer dan symbolische waarde aanbieden die een schending van de geldende wetten zouden inhouden, om opdrachten te verkrijgen of te behouden of om andere ongepaste voordelen te verwerven.

Medewerkers van TVH Parts Holding NV mogen geen betalingen of geschenken van meer dan symbolische waarde aanvaarden, aangezien dit de objectiviteit van hun zakelijke beslissingen zou kunnen beïnvloeden. 
Geschenken of gunsten van niet meer dan symbolische waarde zijn geschenken of gunsten van onbetekenende of kleine waarde, alles waarvan het hoogst onwaarschijnlijk is dat het als geschenk iemands oordeel of beslissingen zou beïnvloeden of als zodanig zou worden geïnterpreteerd.

6. Bestrijden van corruptie en witwassen

TVH Parts Holding NV zal:

  • alle geldende wetten tegen corruptie en omkoping naleven;
  • niet deelnemen aan corrupte praktijken of deze goedkeuren;
  • witwassen van geld niet aanvaarden, vergemakkelijken of steunen.

7. Import/export

TVH Parts Holding NV verbindt zich ertoe om alle geldende internationale handelswetten, inclusief voorschriften inzake import- en exportcontroles, en sancties en antiboycotwetten na te leven.

8. Praktijken voor eerlijke concurrentie

TVH Parts Holding NV steunt eerlijke concurrentie en zal overal waar het activiteiten ontplooit antitrust- en concurrentiewetten naleven.

9. Belangenconflicten

Al wie TVH Parts Holding NV vertegenwoordigt dient zijn externe activiteiten en financiële belangen op zo’n wijze te voeren en na te streven dat er geen conflicten met de belangen van TVH Parts Holding NV mogelijk zijn.

10. Klantentevredenheid

TVH Parts Holding NV voert kwaliteit hoog in het vaandel en staat volledig achter alle geleverde producten en diensten. Al wie TVH Parts Holding NV vertegenwoordigt, dient toegewijd en zo snel mogelijk op te treden om de producten en diensten van de onderneming met de hoogst mogelijke waarde te leveren.

11. Mensenrechten

TVH Parts Holding NV streeft wereldwijd in de hele organisatie naar een zo groot mogelijke aandacht voor mensenrechtenkwesties.
Kinder- of dwangarbeid is in geen enkele vestiging van TVH Parts Holding NV toegelaten en TVH Parts Holding NV streeft ernaar om zijn partners en leveranciers te overtuigen om hetzelfde te doen.

12. Bestrijden van discriminatie en pesten

TVH Parts Holding NV gaat de verbintenis aan om een positieve werkomgeving aan te bieden waarin onwettig en ongepast discrimineren en pesten niet voorkomen, in geen enkele vorm. Alle werknemers krijgen gelijke kansen op basis van hun competenties, ervaring en prestaties.

13. Veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek

TVH Parts Holding NV zal de voorwaarden voor een veilige werkomgeving vervullen voor alle werknemers.
TVH Parts Holding NV gaat ook de verbintenis aan om te voorzien in middelen en programma’s die de gezondheid en het welzijn van zijn werknemers ten goede komen.

14. Vrijheid van vereniging

TVH Parts Holding NV respecteert de erkende vakbonden, de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen voor werknemers die in zijn vestigingen werken, in overeenstemming met de wetten en praktijken van de landen waarin TVH Parts Holding NV actief is.

15. Milieu-impact en maatschappelijke verantwoordelijkheid

TVH Parts Holding NV gaat de verbintenis aan om de kwaliteit en efficiëntie van zijn activiteiten te verbeteren en tegelijk zijn milieu-impact te verkleinen. Wanneer geschikte alternatieven beschikbaar zijn, zal TVH Parts Holding NV materialen en methodes vermijden die milieu- of gezondheidsrisico’s inhouden.
TVH Parts Holding NV steunt regelmatig verscheidene liefdadigheidsorganisaties en initiatieven van maatschappelijk belang.

16. Verantwoordelijkheid voor naleving van de gedragscode

Alle werknemers, leidinggevenden en directeurs van TVH Parts Holding NV dienen de principes van deze Gedragscode te begrijpen en toe te passen. De Familie en het management van TVH Parts Holding NV zullen de werknemers informeren over hun rechten en verantwoordelijkheden, zelf het goede voorbeeld geven en als rolmodel optreden.

17. Inbreuken rapporteren en represailles

Werknemers van TVH Parts Holding NV die merken dat iemand een wet overtreedt of deze
Gedragscode niet naleeft of iemand daarvan verdenken, worden aangemoedigd om dat aan hun rechtstreekse meerdere te melden. Als de rechtstreekse meerdere niet in staat is om te helpen of als werknemers zich niet op hun gemak voelen om hun bezorgdheid te bespreken met hun meerdere, dan kunnen zij terecht bij Joachim Thieren. (Conduct Compliance Manager • T +32 56 43 64 03 • joachim.thieren@tvh.com).

TVH Parts Holding NV duldt geen represailles tegen personen die te goeder trouw melden dat zij gemerkt hebben dat iemand een wet overtreedt of deze Gedragscode niet naleeft of iemand daarvan verdenken. Bovendien zijn ook represailles tegen iemand die te goeder trouw deelneemt aan een onderzoek verboden.

18. Overtredingen van de gedragscode

Afhankelijk van de lokale wetten kunnen overtredingen van deze Gedragscode ernstige gevolgen hebben, zoals corrigerende maatregelen en zelfs ontslag van een werknemer of beëindiging van de overeenkomst met een leverancier of klant.

19. Uitzonderingen en periodieke herzieningen

Alleen de Raad van Bestuur mag uitzonderingen op deze Gedragscode toestaan.
De Gedragscode zal periodiek door de Raad van Bestuur worden herzien.

Kunnen wij je helpen?

Indien je vragen hebt, gelieve het formulier in te vullen.