Avfallshantering

När produkter såsom batterier, däck, olja och industriellt förpackningsmaterial produceras, måste de också tas om hand i slutet av sin livscykel. De flesta engångsförpackningar har ersatts av mer miljövänliga förpackningar. Endast 3% av förpackningarna på TVH är icke återvinningsbara . Förutom det ovanstående samlar och återvinner TVH också över 30 andra olika typer av avfall, bland annat produktrester, metall, trä och byggavfall .

För att bekämpa miljöföroreningarna, så har TVH engagerat sig för att hantera sitt avfall på ett hållbart sätt. År 2014, blev 3628 ton skräp återvunnet, var av 296 ton togs till en sorteringsanläggning för vidare sortering och 3 ton kunde komposteras. Farliga ämnen tas om hand om på ett särskilt sätt. 280 ton batterier, förorenad jord och syra behandlades innan den deponerades. Endast en mycket liten del brändes eller dumpas (<0,01%).

Kan vi hjälpa dig?