Privacy policy

Veri sorumlusu  TVH Yedek Parça Ticaret A.Ş.  (“TVH ”) olarak; sorumluluklarımızın bilincinde kişisel verilerinizin varlığına saygı duyuyor, kişisel verilerinizin korunmasına değer verir, sizlerin de aynı özeni göstermenizi bekler.

Veri sorumlusunun ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğü kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla “TVH ” ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmeyi amaçlar.

1.0. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ ve İŞLEME NEDENLERİ

“TVH ” mali ve idari işler birimi ticari ve resmi kurumlarla ilişkilerimizde faaliyetlerimizi yerine getirebilmek için gerçek kişi sizlerin kişisel verilerini;

 • Ticaret ilişkileri kapsamında talep ettiğimiz, sizin paylaşmayı tercih ettiği tüm belgelerden açık bilgi kaydetmek suretiyle;
 • Sizinle ilgili kamu kurumlarının elektronik ortamlarda bildirim ve işlemlere imkan veren (elektronik faturalar gibi, e-makbuz) uygulamalarına kayıt ve bildirim işlemleri aracılığıyla;
 • Elektronik posta ve iletişim içeriklerinden aktarılmak suretiyle;
 • Yasal sorumluluğunu yerine getirmek için iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla

veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik (https://www.tvh.com/tr-tr sitesi üzerinden hesap oluşturulması suretiyle) ve otomatik olmayan yollarla toplamaktadır.

2.0. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

VERİ GRUPLARI

TANIMLAR

KİMLİK VERİSİ

  "Ad Soyadı T.C. Kimlik Numarası " veriler.

İLETİŞİM VERİSİ

Kişiye ulaşmak ve iletişim kurmak için kullanılabilecek veri grubunda yer alan "Telefon Numarası, Ev adresi, İş adresi, Elektronik Posta Adresi vb. " veriler.

HUKUKİ İŞLEM VERİLERİ

Satış sözleşmesi gibi.

MÜŞTERİ İŞLEM VERİSİ

Müşteriyle İlgili kimlik ve iletişim grubu dışında bilgilerin bulunduğu veri grubunda yer alan ”Talep Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Fatura, Ödeme Bilgileri vb.” veriler  

FİNANS VERİSİ

Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubunda bulunan "Banka Hesap No, kredi kartı ve ödeme bilgileri." veriler.

Yukarıda tanımlanan müşteri-potansiyel müşteri, hissedarı, yetkilisi, çalışanı kişisel verileri işlenebilmektedir. 

3.0. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME HUKUKİ SEBEBİ

“TVH ” kişisel veri işleme faaliyetleri nedeniyle müşteri-potansiyel müşteri, hissedarı, yetkilisi, çalışanına ait genel kişisel veriler, yürütülen iş süreçlerinde KVKK 5/2. Maddesinde tanımlanan birden fazla hukuki sebebe dayanarak işlenebilmektedir. Bu hukuki sebeplerin bulunduğu hallerde Açık Rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenmemektedir. KVKK 5/2. Maddesinde tanımlanan hukuki sebeplerin bulunmaması halinde Aydınlatma Metinlerinde belirtilen konuya ilişkin açıklanan bilgilendirme kapsamında özgür iradeyle izin verilmesi halinde Açık Rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

“TVH ” kişisel veri işleme faaliyetleri nedeniyle müşteri-potansiyel müşteri, hissedarı, yetkilisi, çalışanına ait özel nitelikli kişisel veriler, yürütülen iş süreçlerinde KVKK 6/3. Maddesinde tanımlanan birden fazla hukuki sebebe dayanarak işlenebilmektedir. Bu hukuki sebeplerin bulunduğu hallerde Açık Rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenmemektedir. KVKK 6/3. Maddesinde tanımlanan hukuki sebeplerin bulunmaması halinde Aydınlatma Metinlerinde belirtilen konuya ilişkin açıklanan bilgilendirme kapsamında özgür iradeyle izin verilmesi halinde Açık Rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

“TVH ” resmi kurumlarla olan faaliyetleri kapsamında müşteri-potansiyel müşteri, hissedarı, yetkilisi, çalışanına ait kimlik, iletişim,   finans vb. kişisel verileri, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla  Vergi Dairesi gibi resmi kurumlara kanunlarda öngörülmesi ile hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi hukuki sebebine dayanarak kaydeder, saklar, aktarır.

“TVH ” ticari ilişkileri nedeniyle müşteri-potansiyel müşteri, hissedarı, yetkilisi, çalışanına kimlik, iletişim, imza vb. kişisel verileri, iletişim faaliyetlerinin ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlar için Tedarikçi-İş Ortağı, Müşteri gibi ticari kurumlara hukuki sebebine dayanarak kaydeder, saklar, aktarır.

“TVH ” hukuki işlem faaliyetlerinin yerine getirilmesi kapsamında, hukuki işlem verilerini, kanunlarda öngörülmesi ile hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebebine dayanarak, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları için kaydeder, saklar ve yetki kamu kurumları ile avukatlara aktarır.

4.0. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Genel veya özel nitelikli kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan sebep ve amaçlarla, saklama süreler aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde sınırlı olarak kişisel veri işleme işlemlerine tabi tutulmaktadır. 

 

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, 
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

5.0. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

 “TVH ” kişisel verilerin aktarılması konusunda öncelikle KVKK 8 ve 9. Maddelerde belirtilen sebeplerin olması halinde bu sebeplere dayalı olarak, KVKK 8 ve 9. Maddelerde belirtilen sebeplerin olmaması ve ihtiyaç halinde, ilgili kişinin açık rızasının bulunması halinde yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarmaktadır.

“TVH ” ilgili kişinin Açık Rızasının ve KVKK 8. ve 9. Maddelerdeki sebeplerin bulunmadığı durumlarda kişisel verileri yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

“TVH ” kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında;

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Kanunlarda öngörülmesi, Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, Veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanarak yurt içinde,

a) Yetkili kamu kurum ve kuruluşları (Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı),

b) Özel hukuk tüzel kişileri (Tedarikçi-İş Ortağı Firma, hissedar tüzel kişi şirket vb.)

b) Özel hukuk gerçek kişileri (Avukat/lar vb.), 

kişisel veri aktarmaktadır. 

Yaygın olarak iletişim faaliyetlerinde kullanılan elektronik posta ve iletişim hizmete sağlayıcılarının sürücüleri yurt dışında bulunmaktadır.  

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve İştiraklerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak, ödeme ve satış işlemlerini sonuçlandırmak, sipariş bilginize uygun ürün ve hizmetlerden faydalandırmak amacı ile gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz, şirketimizin yurt içi ve yurt dışındaki doğrudan veya dolaylı hissedarları, iştirakleri, ana ortakları ve grup şirketleriyle, sözleşme imzaladığı program ortaklarıyla, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişilerle ve hizmetlerinin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olabileceği ve mevzuatta izin verilen kişiler, kuruluşlar, kamu tüzel kişileri gibi kişi ve kuruluşlarla, yasal düzenlemelerin izin verdiği diğer kişi kurum ve kuruluşlarla, hizmet aldığı yurt içi ve yurt dışındaki diğer üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında paylaşabilir.

“TVH” kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında yukarıda belirtilen sınırlı durumlar dışında müşteri-potansiyel müşteri, hissedarı, yetkilisi, çalışanına ait kişisel verileri yurt dışına aktarmamaktadır.

6.0. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLAMASI SİLİNMESİ, İMHASI, YOK EDİLMESİ ve ANONİMLEŞTİRİLMESİ 

“TVH ” elde ettiği kişisel verileri, yasal yükümlülüklerini ve iş süreçlerini yerine getirebilmesi amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun güvenli bir şekilde saklanmaktadır. 

İlgili mevzuat kuralları uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına izin verilen veya zorunlu tutulan haller ayrık olmak kaydıyla, hukuka uygun olarak işlemesine rağmen, işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalkması, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerin deki usul ve esaslar çerçevesinde kişisel veriler “TVH ” tarafından kendiliğinden, Mahkeme veya Kurul Kararıyla ya da ilgili kişinin talebinin uygun görülmesi üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

7.0. HAKLARINIZ ve BAŞVURMA KOLAYLIĞI

Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak, KVK Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı ile ilgili taleplerinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerden başvurularınızı yazılı ve  imzalı olarak “ÖMERLİ MAH. HADIMKÖY-İSTANBUL CAD. NO 176 ARNAVUTKÖY İSTANBUL adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile bizzat elden iletebilir, posta yoluyla veya noter kanalıyla gönderebilir veya “[email protected] adresine güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak elektronik posta olarak veya şirketimizde kayıtlı elektronik posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.

“TVH ” tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre, tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranma gibi) istenebilir. 

(Bu Aydınlatma Metni ilgili kişi tarafından bildirilen elektronik posta adresine gönderilmektedir.)